Print this page

Z sesji Zgromadzenia Ogólnego PAN

Academia

2014-10-24

126. Sesja Zgromadzenia Ogólnego Polskiej Akademii Nauk, która odbyła się 23 października, nie przyniosła rozstrzygnięcia w sprawie wyboru Prezesa PAN na kadencję 2015-2018. Publikujemy komunikat z sesji

 

126. SESJA ZGROMADZENIA OGÓLNEGO PAN

 

W dniu 23 października 2014 r. odbyła się 126. , w czasie której m.in. zaplanowano wybory Prezesa PAN na kadencję 2015-2018.

 

Po otwarciu posiedzenia i powitaniu uczestników sesji Prezes Polskiej Akademii Nauk, prof. Michał Kleiber wręczył Medal im. Stefana Banacha PAN prof. Tomaszowi Łuczakowi. Profesor Tomasz Łuczak studiował matematykę i fizykę na Uniwersytecie Adama Mickiewicza. W 1998 r., mając 35 lat został członkiem korespondentem PAN. Opublikował 160 prac matematycznych i jedną monografię. Ważniejsze nagrody i wyróżnienia Profesora to: Nagroda Europejskiego Towarzystwa Matematycznego w 1992 r., Nagroda Fundacji na rzecz Nauki Polskiej, nauki ścisłe w 1997 r., zaproszenia do wygłoszenia odczytu na Europejskim Kongresie Matematyki w 1992 r. i 2012 r. Kombinatoryka jest główną dziedzina badań, która pojawia się w prawie wszystkich pracach Profesora i prof. Tomasz Łuczak wniósł do niej wiele własnych metod.

 

Kolejnej części obrad Zgromadzenia Ogólnego PAN przewodniczył wiceprezes PAN prof. Marek Chmielewski, który – dziękując członkom Komisji Skrutacyjnej w kadencji 2011-2014 za ich pracę - przypomniał regulacje prawne dotyczące wyboru przewodniczącego części wyborczej Zgromadzenia Ogólnego PAN i Komisji Skrutacyjnej na kolejną kadencję. Członkowie krajowi PAN uczestniczący w sesji Zgromadzenia Ogólnego PAN wybrali prof. Marka Krawczyka, czł. koresp. PAN na przewodniczącego części wyborczej Zgromadzenia Ogólnego Akademii oraz Komisję Skrutacyjną na kadencję 2015-2018. W jej skład weszli:

 

czł. koresp. PAN Andrzej Friszke (Wydział I PAN)

czł. koresp. PAN Bożena Kostek (Wydział IV PAN)

czł. koresp. PAN Feliks Przytycki (Wydział III PAN)

czł. koresp. PAN Wojciech Święcicki (Wydział II PAN)

czł. koresp. PAN Andrzej Więcek (Wydział V PAN).

 

Następnie prof. Jerzy Wilkin, przewodniczący Komisji Wyborczej do wyboru Prezesa i Wiceprezesów Polskiej Akademii Nauk w kadencji 2015-2018, przedstawił sprawozdanie Komisji Wyborczej związanej z wyłonieniem kandydatów na Prezesa PAN na kadencję 2015-2018. Prof. J. Wilkin poinformował, że zgłoszono dwie kandydatury na prezesa PAN: prof. Jerzego Duszyńskiego, czł. koresp. PAN, Dziekana Wydziału II Nauk Biologicznych i Rolniczych PAN i prof. Michała Kleibera, czł. rzecz. PAN, Prezesa PAN. Obaj kandydaci przygotowali krótkie wystąpienia programowe, które przed sesją Zgromadzenia Ogólnego PAN rozesłano do wszystkich członków krajowych PAN. Komisja zapoznała się także z opiniami prawnymi w przedmiocie: oceny możliwości ponownego ubiegania się o wybór do pełnienia funkcji przez Prezesa, wiceprezesów PAN i prezesów oddziałów PAN w kolejnej kadencji tych organów przygotowanymi na zlecenie PAN przez prof. Marka Chmaja i prof. Bogumiła Szmulika. Obie opinie znajdują się na stronie internetowej PAN.

 

Zgodnie z ustaleniami Komisji Wyborczej, kandydaci w 15-minutowych wystąpieniach przedstawili swoje założenia programowe i koncepcje działalności Akademii. W dyskusji, po wystąpieniach kandydatów głos zabrali: czł. rzecz. PAN Iwo Birula-Białynicki, czł. rzecz. PAN Leszek Kuźnicki, czł. rzecz. PAN Zdzisław Sadowski, czł. rzecz. PAN Stanisław Filipowicz, czł. rzecz. PAN Jerzy Zabczyk, prof. Elżbieta Wyroba, przewodnicząca Komitetu Cytobiologii PAN, czł. koresp. PAN Wiesław Grudzewski, czł. rzecz. PAN Wojciech Stec, czł. rzecz. PAN Jan Strelau, czł. rzecz. PAN Bogdan Marciniec, prof. Ewa Zimnoch-Guzowska, przewodnicząca Komitetu Fizjologii, Genetyki i Hodowli Roślin PAN, czł. koresp. PAN Paweł Kisielow, czł. koresp. PAN Andrzej Friszke, prof. Krzysztof Wędzony, dyrektor Instytutu Farmakologii PAN, czł. rzecz. PAN Wojciech Dziembowski.

 

Do pytań, komentarzy i wątpliwości proceduralnych zgłaszanych przez uczestników dyskusji ustosunkowywali się prof. J. Wilkin i kandydaci na Prezesa PAN. Następnie odbyły się dwa głosowania, w których żaden z kandydatów nie uzyskał wymaganej liczby głosów. W tej sytuacji prof. J. Wilkin, przewodniczący Komisji Wyborczej poinformował uczestników sesji ZO PAN, że zgodnie z § 10 ust. 4 Regulaminu wyborów Prezesa i wiceprezesów PAN Komisja przeprowadzi kolejne wybory Prezesa PAN na kadencję 2015-2018 i wkrótce przedstawi informację o terminach związanych z wyborami.

 

Zgromadzenie Ogólne PAN podjęło uchwałę o wyborze podmiotu do badania sprawozdania finansowego z działalności PAN za rok 2014.

 

W części naukowej sesji Zgromadzenia Ogólnego PAN, referat pt. „Nauka, etyka i bioetyka” wygłosił prof. Zbigniew Szawarski, przewodniczący Komitetu Bioetyki PAN.

 

Uczestnicy 126. Sesji Zgromadzenia Ogólnego PAN mogli obejrzeć wystawę „Powstanie Warszawskie”, przygotowaną na podstawie zbiorów zgromadzonych w Archiwum PAN w Warszawie.

 

 

 

Oceń artykuł
(0 głosujących)