REKLAMA


 

REKLAMA


 

XVII Sympozjum „Współczesne Problemy Hydrogeologii”. Program

19 Paź 2015 Academia

NAUKAONLINE PATRONUJE 2015-10-19

XVII Sympozjum „Współczesne Problemy Hydrogeologii” organizują w Ustce Politechnika Gdańska, Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy oraz Uniwersytet Gdański. Publikujemy program wydarzenia

 

WTOREK, 21 października

godz. 12 – 15.30

SALA B (PIĘTRO 1) WARSZTATY GIS – PODSTAWY EDYCJI MAP CYFROWYCH (ORGANIZATOR: ESRI POLSKA) – GRUPA 1

SALA C (PIĘTRO 1) WARSZTATY – MODELOWANIE WÓD PODZIEMNYCH W FEFLOW (ORGANIZATOR: DHI POLSKA)

godz. 15.30 – 16

PRZERWA KAWOWA FOYER (PIĘTRO 1)

godz. 16 – 19.30

SALA B (PIĘTRO 1) WARSZTATY GIS – PODSTAWY EDYCJI MAP CYFROWYCH (ORGANIZATOR: ESRI POLSKA) – GRUPA 2

SALA C (PIĘTRO 1) WARSZTATY NOWE MOŻLIWOŚCI WIZUALIZACJI I ANALIZ DANYCHHYDROGEOLOGICZNYCH W TECHNOLOGII HEXAGON GEOSPATIAL (ORGANIZATOR: INTERGRAPH POLSKA)

godz. 18 – 19.30

SALA D (PIĘTRO 1) SPOTKANIE CZŁONKÓW KOMITETU NARODOWEGO INTERNATIONAL ASSOCIATION OF HYDROGEOLOGISTS

 

ŚRODA, 22 października

godz. 10 – 11

SALA A (PIĘTRO 1) UROCZYSTE OTWARCIE XVII SYMPOZJUM WPH; Prowadzący: Bohdan Kozerski, Leszek Łęczyński, Małgorzata Pruszkowska-Caceres, Lesław Skrzypczyk

godz. 11 – 12

SALA A (PIĘTRO 1) SESJA PLENARNA I; Prowadzący: Adam Szymkiewicz, Stanisław Witczak Evaluating the Competitive Use of the Subsurface: The Influence of Energy Storage and Production in Groundwater – Darcy Lecture R. Helmig (Stuttgart University)

godz. 12 – 12.30

PRZERWA KAWOWA FOYER (PIĘTRO 1)

godz. 12.30 – 13.30

SALA A (PIĘTRO 1) SESJA PLENARNA II; Prowadzący: Andrzej Sadurski, Ewa Krogulec Z kart historii polskiej hydrogeologii

godz. 13.30 – 15

OBIAD RESTAURACJA FALA (PIĘTRO 1)

godz. 15 – 17.15

SALA A (PIĘTRO 1) SESJA PLENARNA III; Prowadzący: Ewa Krogulec, Jan Przybyłek

 • Pozycja zwykłych wód podziemnych w gospodarowaniu zasobami wodnymi kraju – P. Herbich & L. Skrzypczyk (Państwowy Instytut Geologiczny – PIB)
 • Badania hydrogeologiczne wybrzeża Bałtyku południowego – K. Burzyński (Politechnika Gdańska), A. Sadurski (Państwowy Instytut Geologiczny – PIB)
 • Fakty i wymiary czyli istotne zagadnienia integracji źródeł danych hydrogeologicznych, geologicznych i górniczych na poziomie narzędzi klasy Business Intelligence – Lech Rybałko, Marek Sołowczuk, SHH Sp. z o.o.
 • Geologiczne warunki występowania i eksploatacji złóż bursztynu w Polsce i krajach ościennych – R. Kramarska (Państwowy Instytut Geologiczny – PIB)

godz. 16.45 – 17.15

DYSKUSJA

godz. 17.30 – 18.30

SALA E (PIĘTRO 1) SESJA POSTEROWA; Prowadzący: Arkadiusz Krawiec, Leszek Łęczyński | PRZERWA KAWOWA FOYER (PIĘTRO 1)

godz. 18 – 19.30

SALA A (PIĘTRO 1) SPOTKANIE CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA HYDROGEOLOGÓW POLSKICH

 

CZWARTEK, 22 października

godz. 9 – 11

SALA A (PIĘTRO 1)

HYDROGEOLOGIA REGIONALNA Prowadzący: Lesław Skrzypczyk, Andrzej Sadurski

 • Ingresje i ascenzje wód słonych na Pobrzeżu Słowińskim – A. Krawiec (Uniwersytet Mikołaja Kopernika)
 • Rola zwietrzeliny w kształtowaniu chemizmu wód podziemnych zlewni fliszowej – M. Szostakiewicz-Hołownia & J. Małecki (Uniwersytet Warszawski)
 • Dokumentowanie warunków hydrogeologicznych w związku z restrukturyzacją górnictwa węgla kamiennego – P. Bukowski & A. Szczepański & K. Niedbalska (Główny Instytut Górnictwa)
 • Zintegrowany system monitorowania wód podziemnych na terenie Gdańska i Sopotu – M. Lidzbarski (Państwowy Instytut Geologiczny – PIB)
 • Monitoringowe badania źródeł Wyżyny Lubelskiej i Roztocza – Z. Michalczyk & S. Chmiel & S. Głowacki & B. Zielińska (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej)
 • Charakterystyka występowania mikroskładników w lokalnych systemach przepływu wód podziemnych w środowisku skał węglanowych i siarczanowych Niecki Nidy – K. Jóźwiak (Państwowy Instytut Geologicz-ny – PIB), J. Różkowski (Uniwersytet Śląski)

SALA FGH (PIĘTRO 4)

WODY LECZNICZE, SOLANKI, WODY TERMALNE Prowadzący: Józef Chowaniec, Józef Górski

 • Złoty Stok – niedoszłe uzdrowisko sudeckie z wodami arsenowymi – A. Mickiewicz & H. Marszałek (Uniwersytet Wrocławski), W. Ciężkowski (Politechnika Wrocławska), E. Szumska (Kopalnia Złota „Złoty Stok”)
 • Problematyka wyznaczania granic złóż wód solanek, wód leczniczych i termalnych – J. Sokołowski & L. Skrzypczyk & A. Malon (Państwowy Instytut Geologiczny – PIB)
 • Ocena uwarunkowań hydrogeotermalnych dla uzdatniania części schłodzonych wód termalnych. Model koncepcyjny systemu geotermalnego Podhala – B. Tomaszewska & B. Bielec & M. Miecznik (PAN – Oddział w Krakowie)
 • Analiza trendów zmian składu chemicznego wód leczniczych z ujęcia B-13 w Busku-Zdroju z wykorzystaniem programu GWSDAT – K. Wątor & E. Kmiecik (Akademia Górniczo-Hutnicza) Perspektywy i możliwości wykorzystania siarczkowych wód termalnych w rejonie Kazimierzy Wielkiej – B. Wiktorowicz & I. Lipiec & M. Kos & T. Młyńczak (Państwowy Instytut Geologiczny – PIB)
 • Balneoterapeutyczne wykorzystanie solanek w uzdrowisku Kopalnia Soli Wieliczka – K. d’Obyrn (Politechnika Krakow- ska, Kopalnia Soli „Wieliczka”), L. Rajchel (Akademia Górniczo-Hutnicza)

SALA E (PIĘTRO 1)

MONITORING, OCHRONA I ZAGROŻENIA WÓD PODZIEMNYCH Prowadzący: Adam Postawa, Jerzy Małecki

 • Regionalne instalacje do składowania odpadów komu-nalnych na tle granic GZWP na obszarze Polski – B. Klojzy-Karczmarczyk & J. Staszczak (PAN – Oddział w Krakowie)
 • Organizacja monitoringu badawczego i jego znaczenie dla oceny stanu jednolitych części wód podziemnych i programów działań służących osiągnięciu celów środowiskowych – M. Woźnicka & J. Prażak (Państwowy Instytut Geologiczny – PIB)
 • Zawartość trytu i skład izotopowy tlenu w płytkich wodach podziemnych w punktach badawczych krajowej sieci monitoringu – Z. Nowicki & P. M. Leśniak & A. Wilamowski (Państwowy Instytut Geologiczny – PIB)
 • Wyniki oznaczeń pestycydów w punktach pomiarowych monitoringu stanu chemicznego wód podziemnych – J. Cabalska & A. Mikołajczyk & D. Palak-Mazur & W. Wołkowicz (Państwowy Instytut Geologiczny – PIB)
 • Jednorodność sieci monitoringowej wód podziemnych w rejonie kompleksu składowisk odpadów w Strzemieszycach – D. Dąbrowska & M. Sołtysiak (Uniwersytet Śląski),R. Kucharski (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach)
 • The S-PRB technology (Serviceable Permeable Reactive Barrier): the optimal solution for the long term control of contaminated plumes – A. Triger (Menard)

godz. 11 – 11.30

PRZERWA KAWOWA FOYER (PIĘTRO 1)

godz. 11.30 – 13.30

SALA A (PIĘTRO 1)

HYDROGEOLOGICZNE ASPEKTY INSTALACJI SYSTEMÓW GRUNTOWYCH POMP CIEPŁA Prowadzący: Wojciech Ciężkowski, Jarosław Kotyza

PATRONAT: POLSKA ORGANIZACJA ROZWOJU TECHNOLOGII POMP CIEPŁA

 • Kierunki rozwoju płytkich systemów geotermalnych w Polsce i na świecie. Geologiczne uwarunkowania bezpiecznej instalacji i eksploatacji pomp ciepła– G. Ryżyński (Państwowy Instytut Geologiczny – PIB)
 • Uwarunkowania rynku pomp ciepła w Polsce i nowo-czesne rozwiązania dolnych źródeł ciepła – J. Koczorowski (Polska Organizacja Rozwoju TechnologiiPomp Ciepła; REHAU Polska)
 • Analiza możliwości wykorzystania wód podziemnych z utworów czwartorzędowych w systemach geotermii niskotemperaturowej na obszarze Małopolski – J. Mazurkiewicz & E. Kmiecik (Akademia Górniczo-Hutnicza), B. Tomaszewska (PAN – Oddział w Krakowie)
 • Mapy potencjału płytkiej geotermii – projekt Trans-GeoTherm – M. Kłonowski (Państwowy Instytut Geolo-giczny – PIB)
 • Dobre praktyki wykonawcze w instalacji pomp ciepła (Case study) – T. Walczak (Euros Energy) Pompy ciepła – doświadczenia niemieckie. Projekto-wanie instalacji, ich eksploatacja oraz uwarunkowania prawne – C. Heske, Bundesverband Geothermie e.V. (German Geothermal Association)
 • PANEL DYSKUSYJNY – Prowadzący: Jarosław Kotyza (Akademia Górniczo-Hutnicza, Redakcja Globenergia)

SALA FGH (PIĘTRO 4)

METODY BADAŃ HYDROGEOLOGICZNYCH Prowadzący: Marek Duliński, Marek Marciniak

 • Zastosowanie metody helowej do datowania i rozpoznania warunków krążenia wód podziemnych w zlewni Gwdy – T. Kotowski (Uniwersytet Rolniczy), J. Najman (PAN – Oddział w Krakowie) Izotopy strontu jako znaczniki środowiskowe do rozpoznania warunków krążenia wód podziemnych w wielopoziomowych systemach wodonośnych – E. Krogulec& K. Sawicka & S. Zabłocki (Uniwersytet Warszawski), Z. Bełka & M. Zieliński (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza)
 • Analiza czynnikowa jako metoda identyfikacji procesów kształtujących skład chemiczny wód podziemnych K. Dragon & J. Jażdzewska (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza)
 • Rezultaty badań eksperymentalnych i hydrogeochemicznego modelowania efektów interakcji pomiędzy gazami kwaśnymi (H2S i CO2) a środowiskiem geologicznym wybranych skał GZW – K. Labus & K. Suchodolska (Politechnika Śląska)
 • Projekt instalacji pilotowej przepuszczalnej bariery aktywnej do usuwania chlorowanych etenów z wód podziemnych – A. Andrychowicz & G. Malina (Akademia Górniczo-Hutnicza)
 • Badania geofizyczne w otworach hydrogeologicznych a stan techniczny studni głębinowych w aspekcie jakości ujmowanej wody – T. Górka (Blm - Storkow GmbH)

SALA E (PIĘTRO 1)

ZASOBY I MODELOWANIE WÓD PODZIEMNYCH Prowadzący: Jacek Gurwin, Henryk Marszałek

 • Zagadnienie parametryzacji hydrogeologicznej regio-nalnych modeli ustalonego przepływu wód podziem-nych – L. Śmietański & S. Filar & G. Olesiuk & A. Piasecka & A. Tokarska (Państwowy Instytut Geologiczny – PIB)
 • Problem zasobów wód podziemnych – A. Sadurski & L. Śmietański (Państwowy Instytut Geolo-giczny – PIB)
 • Wyznaczanie terenu ochrony pośredniej ujęcia wód podziemnych. Porównanie wyników uzyskanych meto-dami analitycznymi z modelowaniem numerycznym – R. Duda & B. Winid & R. Zdechlik (Akademia Górniczo-Hutnicza)
 • Rozpoznanie udziału wód podziemnych w odpływie ze zlewni rzecznej średniej wielkości – D. Zięba & T. Michalczyk & D. Bar & M. Jaszczur & A. Żurek & P. Wachniew (Akademia Górniczo-Hutnicza)
 • Możliwości identyfikacji suszy hydrogeologicznej w oparciu o monitoring i modelowanie GIS – J. Gurwin (Uniwersytet Wrocławski)
 • Odnawialność wód podziemnych zlewni prawobrzeżnej Warty, Górnej Noteci i Zgłowiączki w układzie hydrodynamicznym silnie zmienionym odwodnieniami kopalnianymi – S. Dąbrowski & W. Rynarzewski & J. Zachaś-Janecka (Hydroconsult)

godz. 13.30 – 15

OBIAD RESTAURACJA FALA (PIĘTRO 1)

godz. 15 – 16.30

SALA A (PIĘTRO 1)

ZARZĄDZANIE INFORMACJĄ HYDROGEOLOGICZNĄ Prowadzący: Stanisław Staśko, Małgorzata Woźnicka

 • Stan obecny oraz wyzwania dla procesu gromadzenia, przetwarzania i udostępniania danych hydrogeologicznych – prezentacja wprowadzająca – P. Gałkowski & T. Nałęcz (Państwowy Instytut Geologiczny – PIB)
 • PANEL DYSKUSYJNY – prowadzący: Małgorzata Woźnicka(Państwowy Instytut Geologiczny – PIB)

SALA E (PIĘTRO 1)

SESJA MŁODYCH NAUKOWCÓW Prowadzący: Ewa Kmiecik, Leszek Łęczyński

 • Wyznaczanie punktów monitoringu badawczego wód podziemnych na podstawie czasu wymiany wód w zlewniach objętych badaniami modelowymi – T. Michalczyk & D. Bar (Akademia Górniczo-Hutnicza)
 • Ocena podatności na zagrożenia wód podziemnych metodą DRASTIC we wschodniej części Drawieńskiego Parku Narodowego – E. Stańczak (Państwowy Instytut Geologiczny – PIB)
 • Ocena przekształceń chemizmu wód podziemnych w warunkach eksploatacji (ujęcie Stara Łubianka- Dobrzyca dla miasta Piły) – J. Jażdzewska (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza)
 • Koncepcja metody identyfikacji wymuszeń związanych z górną powierzchnią brzegową systemów wodono-śnych z wykorzystaniem teledetekcji – D. Zaszewski (Uniwersytet Warszawski)
 • Warunki hydrogeologiczne południowych Kujaw – I. Jamorska (Uniwersytet Mikołaja Kopernika)

godz. 16.30 – 16.50

PRZERWA KAWOWA FOYER (PIĘTRO 1)

godz. 16.50 – 18

SALA A (PIĘTRO 1)

DYSKUSJA, PODSUMOWANIE I ZAMKNIĘCIE XVII SYMPOZJUM WPH – Bohdan Kozerski, Leszek Łęczyński, Małgorzata Pruszkowska-Caceres, Lesław Skrzypczyk

 

Więcej: www.wph2015.pl
 

 

 

Czytane 930 razy Ostatnio zmodyfikowano: niedziela, 11 marzec 2018 14:54
Oceń artykuł
(0 głosujących)

O serwisie

Serwis naukowy prowadzony przez zespół magazynu Academia PAN.Academia Zapraszamy do przysyłania informacji o badaniach, aktualnie realizowanych projektach naukowych oraz imprezach popularyzujących naukę.

 

Dla użytkowników: Regulamin

Pliki cookies

Informujemy, że używamy ciasteczek (plików cookies) w celu gromadzenia danych statystycznych, emisji reklam oraz prawidłowego funkcjonowania niektórych elementów serwisu. Pliki te mogą być umieszczane na Państwa urządzeniach służących do odczytu stron, a korzystając z naszego serwisu wyrażacie Państwo zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Więcej informacji o celu używania i zmianie ustawień ciasteczek w przeglądarce: TUTAJ

Kontakt

 • pisz:

  Redakcja serwisu online
  Academia. Magazyn Polskiej Akademii Nauk
  PKiN, pl. Defilad 1, pok. 2110
  (XXI piętro)
  00-901 Warszawa

 • dzwoń:

  tel./fax (+48 22) 182 66 61 (62)

 • ślij:

  e-mail: academia@pan.pl